Statutul ATMG

 

Statutul Asociatiei Tinerilor Medici Geriatri (ATMG)

  

CAPITOLUL I – DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1. Denumirea asociatiei
1.1. Denumirea asociatiei este “Asociatia Tinerilor Medici Geriatri”(ATMG), corespunzator dovezii privind  disponibilitatea denumirii cu nr. 87467, din 23.07.2010, eliberata de catre Ministerul Justitiei – Departamentul pentru Comunicare si Relatii Publice.
Art.2. Forma juridica a asociatiei
2.1. “Asociatia Tinerilor Medici Geriatri”(ATMG) este persoana juridica romana de drept privat, asociatie profesionala, non-profit, non-guvernamentala, independenta din punct de vedere organizatoric, structural si financiar, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile statutului si ale legislatiei aplicabile asociatiilor si fundatiilor din Romania. 
Art.3. Sediul asociatiei
3.1. Sediul asociatiei este in Bucuresti, str.Aleea Secuilor D nr.1, bl.24, sc.4, et.1, ap.68, sector 4,  si va putea fi schimbat in alt loc din Romania in baza hotararii Consiliului Director.
3.2. Asociatia poate infiinta filiale sau sucursale si poate deschide reprezentante in tara sau in strainatate.
Art.4. Durata asociatiei
4.1. Durata de functionare a “Asociatia Tinerilor Medici Geriatri”(ATMG) este nelimitata incepand cu data inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art.5. Modul de activitate al asociatiei
5.1. Asociatia poate infiinta filiale ca structuri teritoriale. Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putand incheia, in nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, in conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot incheia acte juridice de dispozitie, in numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotararii prealabile a Consiliului Director al asociatiei. 
5.2. Asociatia isi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica.
5.3. Filialele si  sucursalele se constituie si functioneaza pe baza hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei.
5.4. Prin decizia Adunarii Generale, asociatia poate participa la infiintarea altor asociatii si fundatii si se poate afilia la federatii sau confederatii din tara sau din strainatate, avand scopuri si activitati similare cu ale sale si care nu contravin prezentului statut.

 

CAPITOLUL II – PRINCIPIILE ASOCIATIEI

Art.6. Asociatia Tinerilor Medici Geriatri isi propune sa fie o voce unitara a tinerilor medici geriatri din Romania, in raport cu institutiile statului roman sau cu alte asociatii profesionale medicale din tara sau din strainatate.

Art.7. In centrul preocuparilor asociatiei se afla sanatatea persoanelor varstnice.

Art.8. Organele de conducere ale asociatiei au rol de reprezentare a intereselor membrilor asociatiei si au ca scop punerea in practica a proiectelor si propunerilor venite din partea acestora.

Art.9. Asociatia Tinerilor Medici Geriatri este o asociatie deschisa; oricare dintre membri poate propune, conduce si derula proiecte sau activitati care urmaresc atingerea scopurilor si obiectivelor asociatiei, cu respectarea prezentului statut si a regulamentului intern de functionare.

 

CAPITOLUL III – SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

Art.10. Scopul Asociatiei:

“Asociatia Tinerilor Medici Geriatri” are ca scop sprijinirea si reprezentarea intereselor profesionale ale medicilor rezidenti si tinerilor medici specialisti in Geriatrie si Gerontologie din Romania, in raport cu autoritatile statului roman, cu alte institutii si cu organizatiile profesionale medicale din Romania si din strainatate, asociatia avand in centrul preocuparilor sanatatea persoanelor varstnice.

Art.11. Obiectivele Asociatiei sunt:

 • strangerea legaturilor intre medicii rezidenti si tinerii specialisti in Geriatrie si Gerontologie din Romania;

 • sprijinirea pregatirii profesionale a rezidentilor si tinerilor specialisti in Geriatrie si Gerontologie, prin organizarea de activitati profesional-stiintifice (cursuri, sesiuni de comunicari stiintifice, intalniri pe teme de specialitate, scoli de vara, stagii de pregatire in strainatate, congrese);

 • participarea medicilor rezidenti si tinerilor specialisti in Geriatrie si Gerontologie la manifestarile stiintifice nationale si internationale de profil;

 • promovarea si atragerea rezidentilor si tinerilor specialisti in cercetarea clinica si fundamentala in domeniul Geriatriei si Gerontologiei;

 • initierea si derularea de programe si proiecte proprii medicale si sociale destinate persoanelor varstnice;

 • elaborarea de programe si materiale de informare si educare a pacientilor si a familiilor acestora privind afectiunile persoanelor varstnice;

 • promoveaza colaborarea cu institutii sau organizatii implicate in ingrijirea persoanelor varstnice: institutii nationale sau internationale, organizatii neguvernamentale – sociale, umanitare, confesionale etc.;

 • “Asociatia Tinerilor Medici Geriatri”(ATMG) sustine intersele profesionale ale rezidentilor si tinerilor specialisti in Geriatrie si Gerontologie in raport cu Ministerul Sanatatii si alte institutii ale statului roman implicate in exercitarea profesiei de medic. Asociatia sustine in mod deosebitrecunoasterea importantei si complexitatii Geriatriei ca specialitate medicala si dezvoltarea retelei medicale de Geriatrie la nivel national;

 • “Asociatia Tinerilor Medici Geriatri”(ATMG) sustine interesele profesionale ale rezidentilor in Geriatrie si Gerontologie in raport cu institutiile statului roman implicate in desfasurarea Rezidentiatului in Geriatrie si Gerontologie (Ministerul Sanatatii, universitati de medicina, Ministerul Educatiei etc.);

 • stabilirea de relatii de colaborare cu Societatea Romana de Gerontologie si Geriatrie, precum si cu alte organizatii profesionale din tara si din strainatate care au ca domeniu de activitate Geriatria sau Gerontologia;

 • colaborarea si organizarea de schimburi de experienta cu medicii de alte specialitati precum si cu alte asociatii profesionale medicale;

 • colaborarea cu alte organizatii ale tinerilor medici, din tara si din strainatate;

 • sa intreprinda alte activitati care duc la indeplinirea scopurilor legitime ale asociatiei.

 

CAPITOLUL  IV – PATRIMONIUL, VENITURILE SI CHELTUIELILE ASOCIATIEI

Art.12. Patrimoniul initial al Asociatiei este de 600 (sasesute) RON, constituit din aport numerar al asociatilor fondatori.

Art.13. Resursele patrimoniale ale “Asociatia Tinerilor Medici Geriatri” (ATMG) provin din:

 • mijloace materiale si banesti furnizate de asociatia insasi, prin cotizatiile anuale, precum si din donatii si sponsorizari efectuate potrivit legii de persoane fizice si juridice din Romania si din strainatate;

 • subventii anuale acordate de institutii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate;

 • dobanzile si dividentele rezultate prin plasarea sumelor disponibile in conditii legale;

 • subventii anuale sau ocazionale acordate de societatile economice si sociale si a unor persoane particulare din tara si din strainatate;

 • incasarile pentru serviciile prestate de Asociatie in folosul altor persoane fizice din tara sau din strainatate;

 • venituri din editarea unor publicatii si a altor lucrari si din difuzarea lor;

 • dobanzi asupra sumelor depuse in banci, case de consemnatiuni, fonduri mutuale si similare;

 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale; venituri rezultate din activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice;

 • alte venituri prevazute de lege.

Art.14. Cotizatia se stabileste prin decizia Adunarii Generale la propunerea Consiliului Director. In functie de nevoile Asociatiei, Adunarea Generala poate modifica cotizatia. Modificarea va fi adusa la cunostinta membrilor cu minim 30 de zile inainte de termenul intrarii in vigoare. La retragerea din Asociatie nu se restituie taxa de inscriere si nici cotizatia depusa.

Art.15. Donatiile, sponsorizarile si legatele pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete de inventie, actiuni, titluri de valoare, alte drepturi de creanta, imobile si terenuri. Donatiile pot fi neconditionate sau conditionate pentru realizarea unui anumit scop, daca acesta este in concordanta cu scopul si activitatea Asociatiei, fie ca este vorba de continuarea activitatilor curente sau initierea altor activitati care contribuie la atingerea scopului Asociatiei. Pentru donatiile conditionate sau pentru cele cu destinatie specificata prin actul de donatie, donatorul va putea lua cunostinta de modul in care a fost utilizata donatia sa, asociatia punandu-i la dispozitie rapoartele necesare.

Art.16. Persoanelor care nu sunt membri ai asociatiei li se pot aplica taxe pentru:

 • participarea la activitati ale asociatiei;

 • utilizarea resurselor asociatiei;

 • includerea ne-membrilor in listele de corespondenta.

Art.17. Cheltuielile se efectueaza in limitele prevederilor bugetare, cu respectarea conditiilor privind necesitatea, oportunitatea si economicitatea lor si cu aprobarea Consiliului Director.

 

CAPITOLUL V – ORGANIZAREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Sectiunea I – ORGANELE ASOCIATIEI

Art.18. Pentru coordonarea activitatilor si realizarea scopului Asociatiei, precum si pentru administrarea patrimoniului sau, se constituie urmatoarele organe:

a) Adunarea Generala

b) Consiliul Director

c) Cenzorul sau, dupa caz, Comisia de Cenzori

Sectiunea II – ADUNAREA GENERALA

Art.19. Adunarea Generala este organul de conducere al Asociatiei si se compune din totalitatea membrilor.

Art.20. Adunarea Generala are urmatoarele competente:

 • poate lua orice hotarare cu privire la organizarea si activitatile asociatiei, cu conditia respectarii statutului;

 • stabilirea strategiei si obiectivelor generale ale Asociatiei;

 • aprobarea raportului Consiliului Director si raportul Cenzorului sau Comisiei de Cenzori;

 • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

 • alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director si a cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;

 • aprobarea regulamentul intern de functionare al Asociatiei propus de Consiliul Director;

 • infiintarea de filiale si sucursale;

 • modificarea actului constitutiv si a statutului;

 • validarea inscrierii si excluderii membrilor asociatiei;

 • propunerea de membri de onoare;

 • stabilirea cotizatiei anuale;

 • dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;

 • orice alte atributii prevazute de lege.

Art.21. Adunarea Generala se intruneste in sedinta ordinara anual. Aceasta sedinta poate fi convocata de presedintele Asociatiei sau de Consiliul Director.
Art.22. In situatii deosebite, in legatura cu probleme urgente sau grave ale asociatiei, se poate convoca o Adunarea Generala in sedinta extraordinara de catre Presedinte, Consiliul Director sau la propunerea unei treimi din membrii Asociatiei.
Art.23. Convocarea la Adunarile Generale ordinare sau extraordinare se va face prin mijloace scrise, inclusiv electronice, cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii sedintei. In convocare se vor preciza ziua, ora si locul unde se desfasoara sedinta Adunarii Generale, precum si ordinea de zi.
Art.24. Cvorumul necesar pentru desfasurarea Adunarii Generale (ordinare sau extraordinare) este de 50% + 1 membru (inclusiv membrii reprezentati) la prima convocare, sau orice numar de membri la a doua convocare.
24.1 In cazul in care nu nu se atinge cvorumul la prima convocare a Adunarii Generale, poate avea loc o a doua convocare la o data ulterioara nu mai devreme de 7 zile si nu mai tarziu de 30 de zile de la prima convocare.

Art.25. Toti membrii asociatiei au drept de vot egal. Hotararile sunt statutare daca sunt adoptate cu votul a minim 50% + 1 membru din numarul celor prezenti si a celor reprezentati la Adunarea Generala. Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului si/sau ale regulamentului de ordine interioara si functionare sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat impotriva.

Art.26. Votul poate fi exprimat in Adunarile Generale si prin posta, prin redactarea unei procuri autentice sau a unui mandat sub semnatura privata inregistrat de secretariatul Adunarii Generale si confirmat pentru autenticitatea semnaturii de catre doi din membrii Consiliului Director, prin  care un membru imputerniceste alt membru al Asociatiei sa exprime optiunea pentru problemele inscrise in ordinea de zi a Adunarii Generale.

Art.27. Membrul asociat care intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale este interesat (profesional, comercial, legal sau in orice alt fel) personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.

Art.28. Hotararile care privesc lichidarea si dizolvarea Asociatiei sau modificari ale actelor constitutive se adopta cu majoritatea de 2/3 voturi.

Sectiunea III – CONSILIUL DIRECTOR

Art.29. Consiliul Director este organul de administrare al asociatiei care asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale si reprezinta asociatia in toate actele vietii sale juridice, conformandu-se deciziilor Adunarii Generale.

In exercitarea competentei sale, Consiliul Director:

 • asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale;

 • incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei, reprezentand si angajand asociatia in relatiile cu tertii;

 • faciliteaza si mentine legaturile cu organisme, asociatii, institutii, alte entitati legal constituite care pot ajuta la realizarea scopului asociatiei;

 • concepe planurile de dezvoltare a Asociatiei pe termen scurt, mediu si lung, bugetul de venituri si cheltuieli pe care le supune aprobarii Adunarii Generale;

 • administreaza patrimoniul asociatiei;

 • atrage surse de finantare pentru activitatile asociatiei;

 • poate angaja personal si decide incetarea raporturilor de munca ale angajatilor;

 • prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anual, proiectul programelor asociatiei si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;

 • poate decide schimbarea sediului asociatiei;

 • analizeaza si aproba proiectele derulate de asociatie;

 • propune Adunarii Generale regulamentul intern de functionare al asociatiei;

 • indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Art.30. Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de Asociatie, pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei, pentru a coordona proiecte ale asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.

Art.31. Consiliul Director se compune din 5 membri alesi de Adunarea Generala si, respectiv, la momentul constituirii Asociatiei. Membrii Consiliului Director sunt: un Presedinte, trei Vicepresedinti, un Secretar General. Presedintele Consiliului Director are si calitatea de Presedinte al Asociatiei. Sarcinile celorlalti membri ai Consiliului Director vor fi acelea asociate functiei respective si vor fi stabilite pentru fiecare in parte de catre Consiliul Director. Atunci cand este necesar, Consiliul Director poate stabili responsabilitati suplimentare sau poate transfera anumite responsabilitati de la un membru la altul.

Membrii Consiliului Director trebuie sa fie persoane interesate de performanta, onesti, cu simtul responsabilitatii, cu abilitati de conducere, pentru a putea reprezenta interesele legitime ale Asociatiei, intr-un mod demn de scopul si obiectivele urmarite de aceasta. Activitatea lor profesionala si sociala de pana la data candidaturii trebuie sa ii recomande ca reprezentanti ai asociatiei.

Art.32. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 2 ani. In cazul in care, din motive de consens al membrilor sau din motive organizatorice, nu se alege un nou Consiliu Director la sfarsitul mandatului de doi ani, Consiliul Director in functie isi continua activitatea pentru inca un mandat. In cazuri motivate un membru al Consiliului Director poate renunta la mandat si este responsabilitatea celorlalti membri ai Consiliului Director de a sesiza Adunarea Generala pentru a numi un alt membru al asociatiei care sa preia functia vacanta pana la expirarea mandatului.

Art.33. Numirea si revocarea ulterioara a membrilor Consiliului Director se face prin hotararea Adunarii Generale.

Art.34. Actele si faptele membrilor Consiliului Director sunt actele si faptele Asociatiei in masura in care se incadreaza in limita atributiilor stipulate in prezentul statut.

Art.35. Consiliul Director se va intruni trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai (prezenti sau reprezentati). Sedintele Consiliului vor fi convocate de catre Presedintele acestuia sau de catre jumatate din membrii Consiliului, prin trimiterea prin posta, fax, mail sau site-ul asociatiei, a unei instiintari in care se vor mentiona data, ora, locul si scopul sedintei, catre toti membrii Consiliului, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea unei asemenea intruniri. Sedintele Consiliului pot avea loc si fara respectarea formalitatilor de convocare, prin acordul unanim al membrilor sai.

Art.36. Consiliul Director delibereaza si poate lua hotarari in mod valabil, cu votul a doua treimi din numarul membrilor sai prezenti sau reprezentati. Dezbaterile si hotararile se consemneaza in scris intr-un proces-verbal semnat de toti participantii.

36.1. Votul poate fi exprimat in Consiliul Director si prin posta, prin redactarea unei procuri autentice sau a unui mandat sub semnatura privata inregistrat in sedinta Consiliului Director si confirmat pentru autenticitatea semnaturii de catre un membru al Consiliului Director, prin  care un membru imputerniceste alt membru al asociatiei sa exprime optiunea pentru problemele inscrise in ordinea de zi a Consiliului Director.

Art.37. Orice dispozitie sau document oficial al Asociatiei va purta semnatura Presedintelui (sau dupa caz a unui Vicepresedinte)  precum si stampila Asociatiei.

Art.38. Membrul Consiliului Director interesat (profesional, comercial, legal sau in orice alt fel) personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, intr-o chestiune supusa deciziei Consiliului Director, trebuie sa declare acest lucru si nu va putea lua parte la vot.

Art.39. La sedintele Consiliului Director pot participa, fara drept de vot, si alti membrii ai asociatiei.

Art.40. Presedintele Consiliului Director are functie executiva si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii aplicandu-i-se normele juridice specifice mandatului de reprezentare

Art.41. Presedintele este propus, sustinut si ales prin vot de Adunarea Generala pentru un mandat de 2 ani si poate fi reales la expirarea mandatului.

Art.42. Presedintele Asociatiei are urmatoarele atributii:

 • asigura legatura operativa intre consiliu director, cenzor, birouri si celelalte structuri organizatorice ale Asociatiei;

 • convoaca si prezideaza lucrarile Adunarilor Generale si ale Consiliului Director;

 • reprezinta asociatia in raporturile cu persoane fizice si juridice, romane sau straine, institutii de stat si private sau in fata organelor de justitie;

 • angajeaza si desface contractul de munca al angajatilor Asociatiei cu respectarea legislatiei in vigoare;

 • semneaza orice act care emana de la Asociatie;

 • angajeaza fonduri intre doua intruniri ale Consiliului Director;

 • coordoneaza programele financiare si de lucru stabilite de Consiliul Director;

 • indeplinste si alte atributii care decurg din lege sau din statutul asociatiei.

Art.43. Functia de Presedinte poate fi ocupata de aceeasi persoana timp de maxim doua mandate. Un numar mai mare de mandate este admis doar in situatia neintrunirii majoritati pentru alegerea noului Consiliu Director. In caz de renuntare sau revocare se considera un mandat complet. Pentru calculul numarului maxim de mandate, nu se vor lua in considerare perioadele de exercitare a functiei de Presedinte de la momentul constituirii Asociatiei pana la primele alegeri, precum si perioadele in care un membru preia functia vacanta pana la expirarea mandatului fostului Presedinte.

Art.44. Vicepresedintii sunt propusi , sustinuti si alesi prin vot de Adunarea Generala pentru un mandat de 2 ani.

Art.45. Vicepresedintii au urmatoarele atributii:

 • participa activ la sedintele Consiliului Director;

 • propun programele si strategia anuala pentru atingerea obiectivelor Asociatiei;

 • pun in practica programele adoptate de catre Consiliul Director;

 • coordoneaza activitatea membrilor Asociatiei implicati in programe distincte;

 • pot prelua o parte din atributiile Presedintelui, prin delegare din partea acestuia;

 • in caz de absenta neprevazuta sau de demisie a Presedintelui, atributiile acestuia sunt preluate de catre unul dintre Vicepresedinti, iar in caz de absenta neprevazuta a acestuia de catre alt Vicepresedinte; ordinea in care se asigura inlocuirea Presedintelui este stabilita in regulamentul intern de functionare.

Art.46. Secretarul General este propus, sustinut si ales prin vot secret de Adunarea Generala pentru un mandat de 2 ani.

Art.47. Secretarul General al asociatiei are urmatoarele atributii:

 • participa activ la sedintele Consiliului Director;
 • tine evidenta membrilor asociatiei si inregistreaza cererile de inscriere sau retragere din Asociatie;
 • intocmeste procesele verbale ale Adunarii Generale;
 • administreaza arhiva si registratura Asociatiei elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Director regulamentul intern de functionare, atributiile personalului si organigrama membrilor ;
 • mentine legatura intre Consiliul Director si membrii asociatiei;
 • anunta evenimentele importante organizate de Asociatie;
 • sa actualizeze website-ul  asociatiei;
 • poate semna alaturi de Presedinte, documentele oficiale ale Asociatiei si pastreaza stampila rotunda.

Sectiunea IV– CENZORUL si COMISIA DE CENZORI

Art.48. Cenzorul este organul de control organizatoric si financiar intern al asociatiei. El este ales de catre Adunarea Generala pentru un mandat de 2 ani.

Art. 49. Atributiile Cenzorului sunt urmatoarele:

 • verifica activitatea profesionala a asociatiei, modul de gestionare a patrimoniului si situatia financiar–contabila;

 • intocmeste rapoarte pe care le prezinta anual Adunarii Generale;

 • poate participa la sedintele Consiliului Director al asociatiei, fara drept de vot;

 • indeplineste orice alte atributii prevazute de statut, de lege sau stabilite de Adunarea Generala.

Art.50. Cenzorul poate renunta la functia sa cu un preaviz de 30 de zile si este raspunzator pentru retragerea lui intempestiva si pentru eventualele prejudicii aduse Asociatiei prin neglijente in indeplinirea atributiilor sale.

Art.51. Daca ascociatia are mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei Adunari Generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori. Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii. Comisia de cenzori are atributiile si competentele cenzorului.

Art.52. Cenzorul si membrii Comisiei de cenzori nu pot face parte din Consiliul Director. In scopul indeplinirii atributiilor sale, Cenzorul sau Comisia de Cenzori va avea acces la toate documentele asociatiei.

Art.53. Persoanele care vor semna in numele Asociatiei documentele pentru operatiuni bancare si a caror specimene de semnatura vor fi comunicate bancilor, vor fi desemnate de Consiliul Director.

 

CAPITOLUL VI - MEMBRII ASOCIATIEI

Art.54. Asociatia este alcatuita din membri fondatorimembri titularimembri asociatimembri simpatizanti si membri de onoare.

Art.55. Membrii fondatori sunt considerate persoanele care au pus bazele asociatiei, au participat la elaborarea statutului si au semnat adeziunea la prezentul statut.

Art.56. Calitatea de membru titular o pot dobandi orice medic rezident in Geriatrie si Gerontologie sau studenti ai Facultatilor de Medicina care adera la statutul prezent si contribuie la realizarea scopurilor si activitatilor asociatiei.

Art.57. Calitatea de membru asociat o pot dobandi medicii specialisti sau primari in Geriatrie si Gerontologie cu varsta mai mica de 40 de ani, care adera la statutul prezent si contribuie la realizarea scopurilor si activitatilor asociatei.

Art.58. Calitatea de membru simpatizant o poate dobandi orice medic specialist sau primar in Geriatrie si Gerontologie cu varsta mai mare de sau egala cu 40 de ani sau orice medic de alta specialitate (rezident, specialist sau primar), care manifesta interes pentru activitatile asociatiei.

Art.59. Pentru contributii deosebite in sprijinul Asociatiei se poate acorda calitatea de membru de onoare. Membrii de onoare sunt persoanele fizice sau juridice care au adus si aduc servicii deosebite asociatiei sau care o sprijina substantial, din punct de vedere financiar. Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Adunarea Generala, la propunerea oricarui membru al Asociatiei, si se accepta de catre cel numit. Membrii de onoare nu au obligativitatea de a plati cotizatia anuala, nu pot transmite calitatea de membru de onoare, nu au drept de vot in Adunarea Generala precum nu sunt eligibili pentru a detine functii in asociatie.

Art 60. Ulterior incheierii Rezidentiatului, membrii titulari devin automat membri asociati daca au varsta mai mica de 40 de ani si, respectiv, membri simpatizanti daca depasesc varsta de 40 de ani. Membrii asociati devin automat membri simpatizanti la depasire varstei de 40 de ani.

Art.61. Calitatea de membru se dobandeste la cerere, cu avizul Consiliului Director. Cererea va cuprinde datele de identificare ale persoanei, angajamentul de a respecta statutul Asociatiei, o declaratie personala privind specialitatea medicala si gradul profesional  si va fi insotita de plata cotizatiei anuale.

Art.62. Cuantumul cotizatiei anuale a membrilor va fi stabilit de catre Adunarea Generala la propunerea Comitetului Director.

Art.63. Toti membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:

 • sa participe la Adunarile Generale ale asociatiei;

 • sa propuna, sa desfasoare si sa organizeze actiuni in contextul principiilor enuntate in prezentul statut, cu informarea prealabila a Consiliului Director;

 • sa utilizeze mijloacele materiale din patrimoniul Asociatiei in activitatile realizate in interesul acesteia;

 • sa participe la toate activitatile asociatiei, atat in tara cat si in strainatate;

 • sa puna in discutie probleme la intalnirile asociatiei;

 • sa participe la manifestarile stiintifice ale asociatiei si sa prezinte lucrari la aceste manifestari;

 • sa aiba acces la lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune asociatia;

 • sa beneficieze de toate resursele oferite de asociatie pentru informare si pregatire profesionala;

 • sa primeasca orice informatii cu privire la activitatea asociatiei.

Membrii titulari si membrii asociati au drept de vot si dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale asociatiei.

Membrii fondatori au drept de vot si dreptul sa aleaga si sa fie alesi in organele de administrare ale Asociatiei pana la incheierea Rezidentiatului sau pana la implinirea varstei de 40 de ani.

Membrii Consiliului Director au drept de vot in cadrul asociatiei pe intreaga perioada mandatului.

Orice membru poate fi ales in organele de control ale asociatiei.

Art.64. Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:

 • sa participe activ la indeplinirea scopului si activitatilor asociatiei;

 • sa respecte prevederile prezentului statut;

 • sa respecte etica si deontologia medicala;

 • sa achite cu regularitate si in termenul stabilit cotizatia anuala stabilita de Adunarea Generala.

Art.65. Calitatea de membru al Asociatiei se pierde:

 • la cerere: orice membru se poate retrage la cerere prin trimiterea unei scrisori catre Presedinte, aprobata de Consiliul Director si validata de Adunarea Generala;

 • prin neplata cotizatiei timp de doi ani - in acest caz, Consiliul Director ia masura de suspendare a persoanei in cauza, instiintand-o despre acest lucru. Suspendarea poate fi anulata dupa achitarea completa a cotizatiei restante. In cazul in care situatia nu se reglementeaza in decurs de alte sase luni, persoana in cauza isi pierde definitiv calitatea de membru;

 • prin excludere: orice membru poate fi exclus din Asociatie printr-o hotarare a Adunarii Generale, la propunerea Consiliului Director, dupa ce in prealabil acesta a luat masura de suspendare a calitatii de membru si a instiintat persoana in cauza despre acest lucru. Aceasta excludere poate interveni in cazul unor abateri grave sau repetate de la statutul Asociatiei, ale regulamentului de ordine interioara si functionare, sau ale legislatiei din Romania, savarsirea de fapte care discrediteaza asociatia. Persoana in cauza poate depune contestatie si poate fi audiata in cadrul Adunarii Generale.

Art.66. Pierderea calitatii de membru al Asociatiei prin excludere se hotaraste de catre Adunarea Generala  cu o majoritate de 2/3 a membrilor prezenti si reprezentanti. Consiliul Director poate decide suspendarea calitatii de membru al Asociatiei pana la intrunirea Adunarii Generale care va lua decizia finala.

Art.67. Incetarea calitatii de membru asociat al Asociatiei nu il absolva pe acesta de obligatii asumate anterior excluderii sau retragerii sale si nu il indreptateste la pretentii asupra patrimoniului Asociatiei.

Art.68. Inscrierea in asociatie a medicilor cu diplome de medic obtinute in alte tari se face cu acordul Consiliului Director.

 

CAPITOLUL VII – GESTIUNEA ASOCIATIEI

Art.69. Gestiunea Asociatiei se tine in conformitate cu legislatia in vigoare. Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie aceluiasi an, cu exceptia anului infiintarii, cand incepe de la data constituirii Asociatiei. Gestiunea financiara se tine de personalul calificat si poate fi controlata de Presedinte, de membrii Consiliului Director sau de Cenzorul asociatiei.

Art.70. Asociatia poate avea conturi in lei sau in valuta, in tara sau in strainatate, in conditiile legii.

Art.71. Documentele bancare vor purta stampila asociatiei si vor fi semnate de Presedinte.

 

CAPITOLUL VIII – DISPOZITII FINALE

Art.72. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se poate face doar prin hotararea Adunarii Generale sau in situatiile prevazute de lege. Dizolvarea sau lichidarea Asociatiei se face atunci cand 2/3 dintre membrii Asociatiei prezenti la Adunarea Generala extraordinara, voteaza in favoarea unei asemenea decizii. Votul poate fi dat si prin delegarea unui alt membru al Asociatiei sau prin posta.

Art.73. Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatilor si fundatiilor. Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute la art.65 din OG 26/2000, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

Art.74. In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator cu al Asociatiei.

Art.75. Modificarile si completarile prezentului statut si ale actului de constituire se pot face prin votul exprimat in Adunarea Generala, cu majoritatea de 2/3. Votul poate fi dat si prin delegarea unui alt membru al Asociatiei sau prin posta.

Art.76. Prevederile prezentului statut sunt parte integranta a Actului Constitutiv al Asociatiei si se completeaza cu normele legale imperative cuprinse in legislatia in vigoare.

Etichete: